Patakaran ng Workplace sa Tinatanggap na Paggamit


Welcome sa Workplace from Facebook!
Pakitandaan na ito ay isang ibang bersyon ng serbisyo para sa consumer ng Facebook, at inilalaan para sa paggamit ng mga organisasyon. Nangangahulugan ito na kung ginagamit mo ang aming serbisyo sa isang workplace o sa device o account na inisyu sa iyo ng iyong employer o isa pang organisasyon (ang iyong "Organisasyon"), ang Organisasyong iyon ay maaaring mayroong sariling mga patakaran tungkol sa iyong paggamit ng Workplace at dapat na tumugon ang iyong paggamit ng serbisyo sa mga patakarang ito. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Organisasyon kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa mga patakaran nito. Para sa impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa privacy ng Workplace pakitingnan ang Patakaran sa Privacy ng Workplace. Pinamamahalaan ng Mga Tuntunin sa Platform ng Workplace ang pag-access sa mga API ng Workplace.

Responsableng Paggamit ng Workplace
Bilang karagdagan sa mga patakaran ng iyong Organisasyon, ginawa rin namin ang mga sumusunod na rule upang matulungang matiyak ang responsableng paggamit ng aming mga serbisyo.
Kapag ginagamit ang Workplace, hindi mo dapat:
  • Itago ang iyong pagkakakilanlan, gayahin ang sinuman o pasinungalingan ang iyong pagkakaugnay sa sinumang tao o entity.
  • Sumali sa anumang aktibidad na nagsasamantala, nakakasama o nagbabantang saktan ang mga bata.
  • Gumawa o magpakita ng content na labag sa ilegal, may diskriminasyon, nakakasama, nanloloko, mapanlinlang o nakakasira, o nagtataguyod o nanghihimok ng karahasan, paglabag sa mga batas, pagputol ng bahagi ng sariling katawan, karamdaman sa pagkain, o abuso sa droga.
  • Lumalabag sa mga batas o lumalabag sa mga karapatan ng Facebook o ng anumang third party.
  • Makagambala sa normal na paggana ng Workplace o paggamit ng Workplace ng sinuman.
  • I-access ang Workplace o may kaugnayang content o impormasyon gamit ang mga paraan na hindi pinahintulutan ng Facebook (kabilang sa pamamagitan ng scraping (pagkuha ng data o impormasyon) o crawling); dayain ang mga kontrol sa pag-access; o kung hindi man ay magtangkang makuha ang hindi awtorisadong access sa Workplace o mga may kaugnayang system, password o account.
  • Ibahagi ang mga access token ng admin sa o magbigay ng pahintulot sa pag-access sa kaparehong app sa anumang third party na hindi hayagang inaprubahan ng Facebook. Kapag napasya kang bigyan ang nasabing admin ng access, sa pamamagitan ng token o pahintulot sa app, sa isang inaprubahang third party, maaari mong payagan ang third party na access sa iyong data o content hanggang sa kinakailangan lamang para sa layuning inaprubahan ng Facebook at alinsunod sa iyong mga instruksiyon. Mayroon kaming karapatan na limitahan ang naturang third-party na access ( halimbawa: sa pamamagitan ng pag-reset ng access token o pag-alis ng pahintulot sa app) anumang oras kung naniniwala kami maling nagamit o gagamitin nang mali ang nasabing pag-access.
  • I-upload ang mga virus, malware, o iba pang malicious code, o gumawa ng anumang bagay na maaaring masira, ma-disable, masobrahan o mapinsala ang Workplace o mga nauugnay na system (gaya ng pagtanggi ng serbisyo na pag-atake o pagkagambala na may pag-render ng page o ibang functionality ng Workplace).
Pakitandaan rin na ang Workplace ay hindi para sa mga batang edad 13 pababa, kung hindi lalagpas sa 13 taon ang iyong edad, hindi ka pinahihintulutang i-access o gamitin ang serbisyo.

Ang aming mga responsibilidad at iyong feedback
Maaaring mag-deploy ang Facebook ng mga naka-automate na teknolohiya para matukoy ang child pornography, iba pang ilegal o mapang-abusong materyal o anumang materyal na pinaniniwalaan naming posibling makapinsala sa Workplace, mga user, o third party.
Maaari naming (ngunit walang obligasyong gawin) alisin o limitahan ang access sa alinman sa iyong data o content kung naniniwala kami na nilalabag nito ang Patakaran sa Tinatanggap na Paggamit na ito, ang iyong Kasunduan sa Customer ng Workplace ng Organisasyon o mga naaangkop na batas o regulasyon. Magbibigay sa iyo o sa iyong Organisasyon ang Facebook ng makatuwirang abiso tungkol sa nasabing aksyon, maliban kung ipinagbabawal ng batas.
Tinatanggap namin ang lahat ng feedback tungkol sa Workplace, ngunit pakitandaan na maaari naming gamitin ang iyong mga comment o mungkahi nang walang obligasyon o pagbabayad sa iyo.

Huling in-update noong: Agosto 19, 2021